Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

  

 W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 

ewaluację wewnętrzną szkoły w obszarze:
Procesy edukacyjne są zorganizowane

  w sposób sprzyjający uczeniu się.

  

 WNIOSKI

           Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badającej wymaganie 2: procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany – można stwierdzić, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły.

          Nauczyciele planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej. Realizacja tych procesów jest monitorowana, a wnioski z monitoringu są wdrażane i sprzyjają doskonaleniu procesów edukacyjnych.

         Organizacja procesów edukacyjnych i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się oraz spełniają rolę wspierającą i motywującą dla uczniów. Ważnym elementem procesów edukacyjnych jest ocenianie, dające uczniom informację o ich postępach w nauce i pomagające uczyć się. Na niewysokim poziomie pozostaje motywacja niektórych uczniów.

          W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a efekty tego monitoringu i wnioski

z jego analizy wykorzystuje się w dalszym planowaniu pracy oraz w motywowaniu uczniów do dalszej nauki.

     Ważnym aspektem w przebiegu procesów edukacyjnych jest współpraca całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) w realizacji tych procesów.

 

 

REKOMENDACJE

1. Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących realizacji koncepcji pracy.

2. Ewaluacja prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.

3. Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania

i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

4. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania

oraz podnoszenie poczucia sukcesu uczniów adekwatnego do ich możliwości. Szukanie

sposobów motywacji uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce. Przeprowadzanie rozmów z poszczególnymi uczniami na temat przyczyn ich

trudności bądź źródeł sukcesów w nauce.

5. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy

 umysłowej i czasu wolnego - zmęczenie wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć

może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz z ich ogólnego zmęczenia

związanego z niewłaściwym rozplanowaniem pracy i wypoczynku.

6. Kontynuacja monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie narzędzi temu służących

i wdrażanie wniosków z analiz do pracy w przyszłości.

7. Dalsze wnikliwe analizowanie wyników nauczania i egzaminu szóstoklasisty

i trzecioklasisty oraz opracowywanie planów działań doskonalących i naprawczych.

8. Konsekwentne planowanie i podejmowanie działań (w zakresie procesów edukacyjnych oraz oferty szkoły wykraczającej poza zalecenia programowe) z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb.

9. Kontynuacja współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.

 
 
 
Rok szkolny 2015/2016
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu - Koncepcja Pracy placówki
 
 Z rezultatów ankiet wynika, że „Koncepcji pracy placówki” jest nadal aktualna. Zarówno Model Absolwenta, jak również Wizja i Misja szkoły nie wymagają na dzień dzisiejszy modyfikacji. Za aktualnością opowiedziało się 94 % rodziców oraz 100 % nauczycieli. Trzech rodziców wskazało na potrzebę uzupełnienia Modelu Absolwenta oraz Wizji naszej placówki. Nasze przedszkole powinno kształtować postawy proekologiczne, umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi oraz poczucie własnej wartości. Uczeń ZSP Iłownica poza cechami zawartymi w modelu absolwenta powinien być twórczy, asertywny oraz posiadać umiejętność współpracy w grupie.
Wśród odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nasze przedszkole była bardziej bezpieczne, przyjazne i skuteczne najczęściej powtarzały się odpowiedzi:
Przyjazne:
Rodzice – modernizacja placu zabaw oraz wyposażenie sal przedszkolnych w nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki i książki.
Nauczyciele – nowoczesny plac zabaw, nowe boisko szkolne, remont sal, zakup nowych mebli oraz pomocy dydaktycznych, klimatyzacja w przedszkolu.
Bezpieczne:
Rodzice - modernizacja placu zabaw; parking; praca z dziećmi nadpobudliwymi, problemowymi.
Nauczyciele – modernizacja placu zabaw, dyżurka przy wejściu woźnego, budowa parkingu, oddzielenie przedszkola i szkoły, budowa wyjścia ewakuacyjnego w przedszkolu, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
 Skuteczne:
Rodzice – zwiększona ilość godzin języka angielskiego.
Nauczyciele – zwiększenie godzin logopedy, zatrudnienie psychologa, tablice interaktywne w salach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, zorganizowanie gabinetu dla pedagoga i logopedy, korzystanie ze środków unijnych przeznaczonych na infrastrukturę edukacyjną.
Ankietowani rodzice, uczniowie oraz pani dyrektor w przeprowadzonej ankiecie na potrzeby ewaluacji wskazują, że ważnym elementem koncepcji pracy szkoły jest, obok działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej, nowoczesna baza dostosowana do wymogów współczesnego świata oraz poprawienie infrastruktury naszej placówki.
Rekomendacje
 
1.     Przedstawienie wyników Ewaluacji Koncepcji Pracy rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym.
2.     Uzyskanie akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dla koncepcji pracy placówki.
3.     Dokonywanie przez nauczycieli analizy koncepcji pracy szkoły na początku roku szkolnego i modyfikowanie jej w razie potrzeby.
4.     Kontynuacja realizacji wszystkich założeń koncepcji pracy placówki.
5.     Utrzymywanie dotychczasowego poziomu działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
6.     Zmiana infrastruktury naszej placówki w miarę możliwości finansowych.
7.     Dostosowywanie bazy szkoły do wymogów współczesnego świata.