Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

 
 
WNIOSKI I REKOMENDACJE
 
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
 
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
 
W IŁOWNICY
 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 
 
 
BADANY OBSZAR:
3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

CEL EWALUACJI:

Zebranie informacji, czy przedszkole w swoich działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska oraz czy współpraca z instytucjami  i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój dzieci?
W badaniach brali udział rodzice dzieci przedszkolnych, nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas I – III.
W celu zebrania informacji wykorzystano kwestionariusze ankiet dla rodziców, nauczycieli przedszkola, nauczycieli klas I – III.
 
Analizie poddano dzienniki zajęć, Statut Szkoły oraz Program Wychowawczy Szkoły.
 
3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 
WNIOSKI
W działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska lokalnego.
Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami celem wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci. Bierze czynny udział w występach artystycznych, teatralnych na rzecz środowiska. Przedszkole współuczestniczy przy organizacji obchodów świąt państwowych, rocznicowych, kościelnych, jubileuszowych. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych.
Bardzo dobrze układa się współpraca przedszkola z rodzicami. Rodzice są zadowoleni  i  zainteresowani współpracą z przedszkolem. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku oraz w dostateczny sposób się w nim promuje.  
REKOMENDACJE
Utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
Czynić starania w celu zorganizowania większej ilości zajęć specjalistycznych (logopedycznych, wyrównawczych) oraz dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci.
 
3.2 Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola /losy absolwentów. 
WNIOSKI
Przedszkole bada losy absolwentów poprzez skierowanie ankiety do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz rozmów z nauczycielkami na temat wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń, rozmów z rodzicami i absolwentami odwiedzającymi przedszkole.                                           
Pozyskane informacje o losach absolwentów wykorzystywane są do doskonalenia pracy przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do szkoły. 
Dzieci z naszego przedszkola zostały dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.  
Wszystkie dzieci bardzo dobrze zaadoptowały się w warunkach szkolnych. 
Dzieci mają częściowo problem z pokonywaniem trudności i przyjmowaniem porażek oraz wykorzystywaniem posiadanej wiedzy. 
REKOMENDACJE
Prowadzenie w dalszym ciągu badań losów absolwentów w celu doskonalenia oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych na dzieci w przedszkolu.
Uzyskanie zgody rodziców na monitorowanie i dokumentowanie postępów uczniów w ich dalszej edukacji.
Wzmożenie pracy w zakresie pokonywania trudności oraz przyjmowania porażek przez dzieci, a także nad wykorzystywaniem w praktyce posiadanej przez dzieci wiedzy.                                                                                                                                                                                  
3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
WNIOSKI
Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.
Przedszkole promuję się w środowisku poprzez organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych oraz organizowanie konkursów dla dzieci.
Przedszkole promuje wartość edukacji przez pedagogizację rodziców, stronę internetową, gazetki informacyjne.
Przedszkole uczestniczy w życiu środowiska lokalnego i jest w nim pozytywnie postrzegane. 
REKOMENDACJE
W dalszym ciągu pracować nad promowaniem wartości wychowania przedszkolnego. Na bieżąco nagłaśniać osiągnięcia przedszkola poprzez ciągłą aktualizację strony internetowej i publikacje w prasie lokalnej.                                                                                                                                                                                                                     
3.4 Rodzice są partnerami przedszkola. 
 
WNIOSKI
 
Przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. 
Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci.
Rodzice mają wpływ na działania  wychowawcze przedszkola, a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane.
Rodzice wyrazili duże zadowolenie z dotychczasowej współpracy z przedszkolem. 
REKOMENDACJE
 
Zachęcać rodziców do współpracy z przedszkolem oraz angażować ich do dalszych działań.
Wnioski i opinie rodziców wykorzystywać w pracy przedszkola.
 
 
  
 WNIOSKI I REKOMENDACJE
 
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
 
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 
 
BADANY OBSZAR:
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 
CEL EWALUACJI:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka, dzięki czemu wspomagają proces uczenia się. 
 
KRYTERIUM 1. Procesy wspomagania rozwoju dziecka są realizowane zgodnie z prawem oświatowym.
 
WNIOSKI
Nauczyciele organizują procesy wspomagania rozwoju zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Podstawa programowa jest realizowana systematycznie wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Przy wyborze programu nauczania wszyscy nauczyciele dokonują jego analizy pod kątem celów i metod oraz środków dydaktycznych. Sprawdzają czy stopień trudności programu odpowiada możliwościom edukacyjnym dzieci   w przedszkolu.
 
Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym są realizowane wg zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej a realizacja obszarów kształcenia i wychowania odbywa się w sposób harmonijny i systematyczny.
 
Nauczyciele organizują zajęcia dydaktyczne mające na celu wszechstronny rozwój dziecka. Prowadzą obserwację i diagnozę pedagogiczną dwa razy w roku oraz utrzymują stały kontakt z rodzicami – informowanie o bieżących problemach i postępach dzieci.
 
REKOMENDACJE
Organizować procesy wychowania i kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Systematycznie realizować założenia podstawy programowej  wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Przy wyborze programu kierować się możliwościami edukacyjnymi dzieci.
 
KRYTERIUM 2. Prowadzone procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone.
 
WNIOSKI
Wszyscy nauczyciele planują procesy edukacyjne uwzględniając potrzeby dzieci, ich możliwości, liczebność grupy, organizację roku szkolnego oraz czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści zgodnie z podstawą programową i metodyką wychowania przedszkolnego.
 
Nauczyciele monitorują postępy wszystkich dzieci (zwracając szczególną uwagę na uczniów z problemami) poprzez prowadzenie diagnozy początkowej oraz końcoworocznej i obserwacji pedagogicznej, analizę wykonywanych kart pracy, obserwację dzieci w czasie zajęć i zabaw dowolnych, rozmowy    z rodzicami, analizę osiągnięć w konkursach i analizę współpracy      z rodzicami a także poprzez analizę realizacji planu pracy przedszkola na podstawie sporządzonych sprawozdań.
 
REKOMENDACJE
Kontynuować planowanie i monitorowanie  procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Planować procesy edukacyjne biorąc pod uwagę wszechstronny rozwój dziecka oraz jego możliwości. Prowadzić diagnozę i obserwację pedagogiczną dwa razy w ciągu roku, bieżącą obserwację dzieci w czasie pobytu w przedszkolu, analizować realizację planu pracy przedszkola.
 
KRYTERIUM 3. Wnioski z monitorowania są na bieżąco wdrażane dzięki czemu podnoszą efektywność  procesów wspomagania rozwoju i edukacji.
 
WNIOSKI
Na podstawie wyników monitorowania procesów edukacyjnych zorganizowano zajęcia logopedyczne, objęto dzieci pracą korekcyjno-kompensacyjną w ramach zajęć indywidualnych, zmodyfikowano plany pracy wychowawczo-dydaktycznej wprowadzając więcej spotkań z ludźmi różnych zawodów, przeprowadzono rozmowy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, stosuje się aktywizujące metody pracy, angażuje się dzieci i rodziców w przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, konkursów, rozwija się uzdolnienia plastyczne, muzyczne i aktorskie dzieci.
 
Organizowanie spotkań i zajęć z ciekawymi ludźmi spowodowało, że dzieci znają specyfikę wielu zawodów, podstawowe zasady bezpieczeństwa, wiedzą gdzie mogą otrzymać pomoc. Dzieci mają rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, jak bezpiecznie się poruszać po drogach, znają zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt. Udział w zajęciach „Akademii zdrowego przedszkolaka” umożliwił dzieciom  poznanie zdrowych produktów, zasad higienicznego trybu życia, zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych.
 
 
REKOMENDACJE
W dalszym ciągu wdrażać wnioski z przeprowadzonego monitoringu do swojej bieżącej pracy podnosząc w ten sposób efektywność kształcenia. Kontynuować podjęte działania.
 
KRYTERIUM 4. Nauczyciele dokonują analizy osiągnięć dzieci.
 
WNIOSKI
Nauczyciele dokonują analizy osiągnięć wszystkich dzieci (zwracając szczególną uwagę na dzieci z problemami) poprzez prowadzenie diagnozy i obserwacji pedagogicznej. Analizują wykonywane karty pracy. Obserwują dzieci w czasie zajęć i zabaw dowolnych, prowadzą rozmowy z rodzicami na temat osiąganych przez dzieci postępów. Rodzice w większości dobrze oceniają swoje kontakty z nauczycielem, jednak niektórzy ankietowani chcieliby częściej uzyskiwać pełniejsze informacje o postępach oraz pozytywnych aspektach funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 
 
REKOMENDACJE
W dalszym ciągu wdrażać wnioski z przeprowadzonej analizy osiągnięć dzieci. Kontynuować podjęte działania. Zwracać uwagę na sposób i częstotliwość przekazywanych informacji rodzicom . W rozmowie podkreślać pozytywne strony dziecka i jego postępy.
 
KRYTERIUM 5. Nauczyciele przedszkola w swojej pracy uwzględniają indywidualne możliwości rozwojowe każdego dziecka i dążą do jego wszechstronnego rozwoju.
 
 
WNIOSKI
Nauczyciele wspierają swoich wychowanków w rozwijaniu zainteresowań i zdolności w następujący sposób: pochwała, możliwość prezentacji swoich możliwości na tle grupy, udział w przedstawieniach, teatrzykach, organizowanie zajęć rozwijających pod kątem plastycznym, muzycznym (rytmika), udział w konkursach plastycznych, w konkursie gwary, udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie bajek, wycieczki przedszkolne.  Praca zindywidualizowana dała możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, np. w sferze umiejętności samoobsługowych, rozwijania mowy i myślenia, niwelowania agresji i nadpobudliwości, zaburzonej sprawności manualnej, zaburzonej orientacji przestrzennej. Wpłynęła na rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci w zakresie zdobywania umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwijania uzdolnień plastycznych, muzycznych i aktorskich.                                                         
 
Większość rodziców uważa, że przedszkole rozpoznaje indywidualne potrzeby i możliwości dziecka oraz umożliwia rozwijanie dzieciom zainteresowań. Rodzice pozytywnie postrzegają pracę z dzieckiem mającym trudności z opanowaniem treści programowych, większość rodziców nie zauważa jednak prowadzonej pracy z dzieckiem zdolnym.
 
 
REKOMENDACJE
W dalszym ciągu rozwijać zainteresowania i zdolności dzieci. Zwracać szczególną uwagę na rozpoznanie  indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Kontynuować pracę zindywidualizowaną z dzieckiem. Organizować pracę z dzieckiem mającym trudności  z opanowaniem treści programowych oraz dzieckiem zdolnym. Informować rodziców             o rozpoznanych zdolnościach dziecka oraz podejmowanych działaniach. Dawać rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. 
 
KRYTERIUM 6. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
 
 
WNIOSKI
Nauczyciele stosują metody sprzyjające uczeniu się w pracy z dziećmi: pogadanka, praca      w grupach, burza mózgów, udział w różnych akcjach, spotkania z ciekawymi ludźmi, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, „Edukacja przez Ruch” D. Dziamskiej, pedagogika zabawy Klanza, metody oparte na obserwacji oraz działaniu praktycznym, zabawy logopedyczne, ćwiczenia rytmiczne, metoda samodzielnych doświadczeń oraz ćwiczeń utrwalających. Przy wyborze metod pracy z dziećmi nauczyciele biorą pod uwagę: cele, treści, miejsce realizacji zajęć; liczbę, możliwości, potrzeby i inicjatywę dzieci oraz dostęp do pomocy.
 
Nauczyciele prowadzą 2 innowacje pedagogiczne:
 
"STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA POPRZEZ RUCH" - Jej celem jest wspomaganie     i stymulowanie rozwoju fizycznego oraz umysłowego dzieci podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych. Innowacja zawiera  korelację metod, które będą w optymalny sposób sprzyjały rozwojowi dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
 
"WESOŁE ĆWICZENIA Z RODZICAMI - ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE"
 
Organizacja koncertów muzycznych przygotowanych przez uczniów szkoły podstawowej, w czasie których dzieci mogą obcować z muzyką na żywo, przez co są zachęcane do podejmowanie własnej aktywności muzycznej.
 
Udział w zajęciach „Akademii zdrowego przedszkolaka” umożliwił dzieciom  poznanie zdrowych produktów, zasad higienicznego trybu życia, zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych. Nauczyciele organizują spotkania i zajęcia z ciekawymi ludźmi, poprzez które dzieci poznają specyfikę wielu zawodów, podstawowe zasady bezpieczeństwa, wiedzą gdzie mogą otrzymać pomoc.
 
 
REKOMENDACJE
W kolejnym roku szkolnym kontynuować zastosowane innowacyjne metody w pracy z dziećmi oraz nowatorskie rozwiązania służące ich rozwojowi. Organizować spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 
KRYTERIUM 7. Nauczyciele poszczególnych grup podejmują współpracę w zakresie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 
WNIOSKI
Nauczyciele wspierają się poprzez wymianę doświadczeń, wspólnie wypracowane metody pracy dotyczące dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli  w trakcie rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 
Prowadzone są bieżące konsultacje z pedagogiem szkolnym. Przykładem wspólnych działań są także organizowane imprezy wewnątrzprzedszkolne, środowiskowe, wycieczki, wspólne przygotowanie dokumentów przedszkolnych.
 
Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami zdobytymi na kursach, warsztatach w ramach WDN. Prowadzą również wspólne działania przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Mają miejsce wspólne spotkania zespołu oraz spotkania ze specjalistami.
 
Wspólnie został uchwalony Program Wychowawczy oraz Program profilaktyczny, które realizują wszystkie oddziały przedszkolne.
 
 
REKOMENDACJE
Kontynuować współpracę między nauczycielami. Powołać osobny Zespół Nauczycieli Przedszkola oraz prowadzić dokumentację potwierdzającą pracę tego zespołu.
 
WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
1. Kontynuować wszystkie podjęte działania mające na celu wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci.
2. Zwracać uwagę na sposób i częstotliwość przekazywanych informacji rodzicom. W rozmowie podkreślać pozytywne strony dziecka i jego postępy.
3. Rozpoznawać  indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka. Kontynuować pracę zindywidualizowaną z dzieckiem.
4. Informować rodziców o rozpoznanych zdolnościach dziecka oraz podejmowanych działaniach. Dawać rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
5. Powołać osobny Zespół Nauczycieli Przedszkola oraz prowadzić dokumentację potwierdzającą pracę tego zespołu.