Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

  

 

Rok szkolny 2016/2017
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wybrane wymaganie to: Promowana jest wartość edukacji.
 
 
REKOMENDACJE
- Należy organizować jak najwięcej imprez o charakterze lokalnym, w celu budowania dobrego wizerunku przedszkola oraz promowania wartości uczenia się. Należy również promować imprezy już organizowane jako wydarzenia dla społeczności lokalnej.
- Dbać o właściwy wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.
- W czasie zebrań z rodzicami należy przedstawiać podejmowane przez przedszkole działania, metody, środki oraz wyjaśniać terminologię.
- Umieszczać na bieżąco informacje z życia przedszkola w aktualnościach.
- Zwrócić większą uwagę na organizację oraz udział dzieci w różnego typu konkursach.
- Podkreślać osiągnięcia dzieci w czasie rozmów z rodzicami.
- Eksponować na gazetce dla rodziców artykuły z lokalnej gazety.

 

 

 

 

 

 
Rok szkolny 2015/2016
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu - Koncepcja Pracy placówki
 
 Z rezultatów ankiet wynika, że „Koncepcji pracy placówki” jest nadal aktualna. Zarówno Model Absolwenta, jak również Wizja i Misja szkoły nie wymagają na dzień dzisiejszy modyfikacji. Za aktualnością opowiedziało się 94 % rodziców oraz 100 % nauczycieli. Trzech rodziców wskazało na potrzebę uzupełnienia Modelu Absolwenta oraz Wizji naszej placówki. Nasze przedszkole powinno kształtować postawy proekologiczne, umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi oraz poczucie własnej wartości. Uczeń ZSP Iłownica poza cechami zawartymi w modelu absolwenta powinien być twórczy, asertywny oraz posiadać umiejętność współpracy w grupie.
Wśród odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nasze przedszkole była bardziej bezpieczne, przyjazne i skuteczne najczęściej powtarzały się odpowiedzi:
Przyjazne:
Rodzice – modernizacja placu zabaw oraz wyposażenie sal przedszkolnych w nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki i książki.
Nauczyciele – nowoczesny plac zabaw, nowe boisko szkolne, remont sal, zakup nowych mebli oraz pomocy dydaktycznych, klimatyzacja w przedszkolu.
Bezpieczne:
Rodzice - modernizacja placu zabaw; parking; praca z dziećmi nadpobudliwymi, problemowymi.
Nauczyciele – modernizacja placu zabaw, dyżurka przy wejściu woźnego, budowa parkingu, oddzielenie przedszkola i szkoły, budowa wyjścia ewakuacyjnego w przedszkolu, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
 Skuteczne:
Rodzice – zwiększona ilość godzin języka angielskiego.
Nauczyciele – zwiększenie godzin logopedy, zatrudnienie psychologa, tablice interaktywne w salach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, zorganizowanie gabinetu dla pedagoga i logopedy, korzystanie ze środków unijnych przeznaczonych na infrastrukturę edukacyjną.
Ankietowani rodzice, uczniowie oraz pani dyrektor w przeprowadzonej ankiecie na potrzeby ewaluacji wskazują, że ważnym elementem koncepcji pracy szkoły jest, obok działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej, nowoczesna baza dostosowana do wymogów współczesnego świata oraz poprawienie infrastruktury naszej placówki.
Rekomendacje
 
1.     Przedstawienie wyników Ewaluacji Koncepcji Pracy rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym.
2.     Uzyskanie akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dla koncepcji pracy placówki.
3.     Dokonywanie przez nauczycieli analizy koncepcji pracy szkoły na początku roku szkolnego i modyfikowanie jej w razie potrzeby.
4.     Kontynuacja realizacji wszystkich założeń koncepcji pracy placówki.
5.     Utrzymywanie dotychczasowego poziomu działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
6.     Zmiana infrastruktury naszej placówki w miarę możliwości finansowych.
7.     Dostosowywanie bazy szkoły do wymogów współczesnego świata.