Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

 
 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ 

 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM                

 

W IŁOWNICY

W ROKU SZKOLNYM  2012/2013

  

 

BADANY OBSZAR: 

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

CEL EWALUACJI:

Zebranie informacji, czy szkoła w swoich działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska oraz czy współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój dzieci? W badaniach brali udział rodzice dzieci szkolnych, nauczyciele, uczniowie klas IV-VI, dyrektor.

 

W celu zebrania informacji wykorzystano kwestionariusze ankiet dla rodziców, nauczycieli, uczniów oraz przeprowadzono wywiad z dyrektorem. Analizie poddano dzienniki zajęć, Statut Szkoły oraz Program Wychowawczy Szkoły.

  

3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

 

WNIOSKI

Uczniowie chętnie biorą udział w działaniach na rzecz środowiska lokalnego, odnosząc wiele korzyści wpływających pozytywnie na ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.  W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami celem wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci. Bierze czynny udział w występach artystycznych, teatralnych na rzecz środowiska. Szkoła współuczestniczy przy organizacji obchodów świąt państwowych, rocznicowych, kościelnych, jubileuszowych. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych.

Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z rodzicami. Rodzice są zadowoleni i zainteresowani współpracą ze szkołą. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku oraz  w dostateczny sposób się w nim promuje. 

 

REKOMENDACJE

Utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Czynić starania w celu zorganizowania większej ilości zajęć dodatkowych (sportowych, kółek zainteresowań), specjalistycznych (logopedycznych, wyrównawczych), więcej zajęć sportowych promujących szkołę w środowisku oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

  

 

3.2 Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do szkoły /losy absolwentów.

 

WNIOSKI

Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów poprzez rozmowę dyrektora naszej szkoły z dyrektorem gimnazjum oraz kontakty nauczycieli szkoły podstawowej z nauczycielami gimnazjum, rodzicami i uczniami. Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania i wychowania. 

 

REKOMENDACJE

Prowadzenie w dalszym ciągu badań losów absolwentów w celu doskonalenia oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w pracy szkoły. Uzyskanie zgody rodziców na monitorowanie i dokumentowanie postępów uczniów w ich dalszej edukacji.

 

3.3 Promowana jest wartość edukacji. 

 

WNIOSKI

Szkoła konsekwentnie i systematycznie promuje w środowisku wartość i potrzebę edukacji. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci. Szkoła prowadzi działania służące budowaniu społeczeństwa wiedzy poprzez wielorakie oddziaływania na uczniów. Szkoła uczestniczy w życiu środowiska lokalnego i jest w nim pozytywnie postrzegana.

 

REKOMENDACJE

W dalszym ciągu pracować nad promowaniem wartości edukacji poprzez nagłaśnianie osiągnięć szkoły na stronie internetowej, zebraniach ogólnych oraz w prasie lokalnej.

Przybliżać uczniom sylwetki ludzi, którzy dzięki edukacji i pasjom odnieśli sukces zawodowy np. spotkania z ciekawymi osobami.

  

3.4 Rodzice są partnerami szkoły. 

 

WNIOSKI

Szkoła współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania szkoły i współdecydowania o podejmowanych w niej decyzjach. Szkoła podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice mają wpływ na działania  wychowawcze szkoły, a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane. Szkoła jest dobrze i estetycznie urządzona. Jest miejscem raczej bezpiecznym i przyjaznym. Rodzice są zadowoleni z dotychczasowej współpracy ze szkołą.

 

REKOMENDACJE

Zachęcać rodziców do współpracy ze szkołą oraz angażować ich do dalszych działań. Wnioski i opinie rodziców wykorzystywać w pracy szkoły.

 

  

 

 

 W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 

ewaluację wewnętrzną szkoły w obszarze:
Procesy edukacyjne są zorganizowane

  w sposób sprzyjający uczeniu się.

  

 

 WNIOSKI

           Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badającej wymaganie 2: procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany – można stwierdzić, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły.

          Nauczyciele planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej. Realizacja tych procesów jest monitorowana, a wnioski z monitoringu są wdrażane i sprzyjają doskonaleniu procesów edukacyjnych.

         Organizacja procesów edukacyjnych i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się oraz spełniają rolę wspierającą i motywującą dla uczniów. Ważnym elementem procesów edukacyjnych jest ocenianie, dające uczniom informację o ich postępach w nauce i pomagające uczyć się. Na niewysokim poziomie pozostaje motywacja niektórych uczniów.

          W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a efekty tego monitoringu i wnioski

z jego analizy wykorzystuje się w dalszym planowaniu pracy oraz w motywowaniu uczniów do dalszej nauki.

     Ważnym aspektem w przebiegu procesów edukacyjnych jest współpraca całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) w realizacji tych procesów.

 

 

 

REKOMENDACJE

1. Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących realizacji koncepcji pracy.

2. Ewaluacja prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.

3. Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania

i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

4. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania

oraz podnoszenie poczucia sukcesu uczniów adekwatnego do ich możliwości. Szukanie

sposobów motywacji uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce. Przeprowadzanie rozmów z poszczególnymi uczniami na temat przyczyn ich

trudności bądź źródeł sukcesów w nauce.

5. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy

 umysłowej i czasu wolnego - zmęczenie wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć

może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz z ich ogólnego zmęczenia

związanego z niewłaściwym rozplanowaniem pracy i wypoczynku.

6. Kontynuacja monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie narzędzi temu służących

i wdrażanie wniosków z analiz do pracy w przyszłości.

7. Dalsze wnikliwe analizowanie wyników nauczania i egzaminu szóstoklasisty

i trzecioklasisty oraz opracowywanie planów działań doskonalących i naprawczych.

8. Konsekwentne planowanie i podejmowanie działań (w zakresie procesów edukacyjnych oraz oferty szkoły wykraczającej poza zalecenia programowe) z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb.

9. Kontynuacja współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.