Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

  

 

 
Rok szkolny 2016/2017
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wybrane wymaganie: Promowana jest wartość edukacji.
 
Celem ewaluacji było:
- zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty przedszkola,
- pozyskanie opinii czy przedszkole jest placówką, gdzie promuje się wartość edukacji,
- udoskonalenie koncepcji promowania przez przedszkole wartości edukacji.
 
 
Badania miały odpowiedzieć na postawione pytania kluczowe:
- Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności przedszkola?
- W jaki sposób nauczyciele motywują dzieci do nauki?
- Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
- Czy w przedszkolu stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci?
- Do kogo skierowane są działania przedszkola promujące wartość edukacji?
- Czy w przedszkolu są eksponowane osiągnięcia dzieci?
 
Badanie zostało zrealizowane w okresie od września 2016 do stycznia 2017.
 
 
W odpowiedzi na pytanie: Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności przedszkola? padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczne i efektywne działania podejmowane przez nauczycieli w celu promowania działalności przedszkola to: organizowanie warsztatów, uroczystości z udziałem rodziców, pikniku rodzinnego oraz zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte. Nauczyciele biorą także udział w projektach edukacyjnych oraz przekazują informacje na stronę internetową.
W oczach rodziców są to następujące działania: imprezy okolicznościowe (kiermasze, pikniki), informacje na stronie internetowej, informacje przekazywane w czasie zebrań, warsztaty dla rodziców z dziećmi oraz wystawy prac i gazetka dla rodziców.
 
 
Pytanie: W jaki sposób nauczyciele motywują dzieci do nauki? skłoniło respondentów do następujących odpowiedzi:
Nauczyciele twierdzą, że najczęściej motywują dzieci do nauki poprzez pochwały ustne oraz różnego rodzaju nagrody.
Jeżeli chodzi o rodziców, najbardziej zauważaną formą motywowania dzieci do nauki są różnego rodzaju nagrody (pieczątki, naklejki). Dobrym narzędziem motywującym są także pochwały ustne. Tylko 27 % rodziców uważa, że nauczyciele zachęcają dzieci do brania udziału w konkursach.
 
 
Na pytanie:  W jaki sposób uatrakcyjnia Pan/Pani dzieciom zdobywanie wiedzy? odpowiadano:
Nauczyciele najbardziej uatrakcyjniają dzieciom zdobywanie wiedzy wykorzystując prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz różnorodne środki dydaktyczne, pokazy, doświadczenia. Uatrakcyjniają także zajęcia metodami aktywizującymi oraz zapraszają ciekawych gości, którzy opowiadają o swojej pracy lub prowadzą z dziećmi warsztaty.
 
Które formy zdobywania wiedzy są najbardziej atrakcyjne dla Państwa dziecka? – to pytanie, na które rodzice odpowiadali w następujący sposób:
Najbardziej atrakcyjną formą zdobywania wiedzy przez dzieci są:  spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia dodatkowe, lekcje w terenie (wycieczki). Rodzice rzadziej wybierali takie odpowiedzi jak:  program e-twinning, lekcje z wykorzystaniem multimediów, zajęcia praktyczne, eksperymenty, konkursy.
 
W pytaniu o eksponowanie osiągnięć przedszkolaków, padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów stosowaną przez nauczycieli  są informacje przekazywane rodzicom w formie ustnej oraz wystawy prac. Następnie gazetka dla rodziców oraz informacje przekazywane na stronie internetowej. 
 
Respondentów pytano także o to:  W jaki sposób przyczynia się Pani do prezentowania i upowszechniania informacji o osiągnięciach naszego przedszkola?
Nauczyciele redagują teksty na stronę internetową, do kroniki przedszkolnej, przesyłają zdjęcia do administratora szkoły. Redagują artykuły do gazety „Jasienica”. Informują rodziców, dziadków wychowanków o osiągnięciach dzieci. W obecnym roku szkolnym przedszkole wzięło także udział w programie „E-twinning”, który promuje naszą placówkę na arenie międzynarodowej.
Zdaniem rodziców najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów w naszej szkole są wystawy prac oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Mniej niż połowa rodziców uważa, że informacje te przekazywane są w czasie bieżących rozmów i spotkań indywidualnych. Tylko 41 % rodziców zauważa artykuły w lokalnej gazecie.
 
Jednym z pytań kluczowych było:  Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci  są stosowane w naszym przedszkolu?
Najbardziej nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci to warsztaty dla rodziców z dziećmi, potkania z ciekawymi ludźmi, udział w projektach edukacyjnych. Ważne są także nowoczesne pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne oraz nowa w tym roku akcja czytelnicza „Rodzice czytają dzieciom w przedszkolu”.                 
 
Rekomendacje
1. Przedstawienie wyników ewaluacji rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym, a uczniom na lekcjach wychowawczych.
2. Należy organizować jak najwięcej imprez o charakterze lokalnym, w celu budowania dobrego wizerunku przedszkola oraz promowania wartości uczenia się. Należy również promować imprezy już organizowane jako wydarzenia dla społeczności lokalnej.
3. Dbać o właściwy wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.
4. W czasie zebrań z rodzicami należy przedstawiać podejmowane przez przedszkole działania, metody, środki oraz wyjaśniać terminologię.
5. Umieszczać na bieżąco informacje z życia przedszkola w aktualnościach.
6. Zwrócić większą uwagę na organizację oraz udział dzieci w różnego typu konkursach.
7. Podkreślać osiągnięcia dzieci w czasie rozmów z rodzicami.
 
8. Eksponować na gazetce dla rodziców artykuły z lokalnej gazety.
 
    
 

 

 

 
Rok szkolny 2015/2016
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu - Koncepcja Pracy placówki
 
 Z rezultatów ankiet wynika, że „Koncepcji pracy placówki” jest nadal aktualna. Zarówno Model Absolwenta, jak również Wizja i Misja szkoły nie wymagają na dzień dzisiejszy modyfikacji. Za aktualnością opowiedziało się 94 % rodziców oraz 100 % nauczycieli. Trzech rodziców wskazało na potrzebę uzupełnienia Modelu Absolwenta oraz Wizji naszej placówki. Nasze przedszkole powinno kształtować postawy proekologiczne, umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi oraz poczucie własnej wartości. Uczeń ZSP Iłownica poza cechami zawartymi w modelu absolwenta powinien być twórczy, asertywny oraz posiadać umiejętność współpracy w grupie.
Wśród odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nasze przedszkole była bardziej bezpieczne, przyjazne i skuteczne najczęściej powtarzały się odpowiedzi:
Przyjazne:
Rodzice – modernizacja placu zabaw oraz wyposażenie sal przedszkolnych w nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki i książki.
Nauczyciele – nowoczesny plac zabaw, nowe boisko szkolne, remont sal, zakup nowych mebli oraz pomocy dydaktycznych, klimatyzacja w przedszkolu.
Bezpieczne:
Rodzice - modernizacja placu zabaw; parking; praca z dziećmi nadpobudliwymi, problemowymi.
Nauczyciele – modernizacja placu zabaw, dyżurka przy wejściu woźnego, budowa parkingu, oddzielenie przedszkola i szkoły, budowa wyjścia ewakuacyjnego w przedszkolu, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
 Skuteczne:
Rodzice – zwiększona ilość godzin języka angielskiego.
Nauczyciele – zwiększenie godzin logopedy, zatrudnienie psychologa, tablice interaktywne w salach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, zorganizowanie gabinetu dla pedagoga i logopedy, korzystanie ze środków unijnych przeznaczonych na infrastrukturę edukacyjną.
Ankietowani rodzice, uczniowie oraz pani dyrektor w przeprowadzonej ankiecie na potrzeby ewaluacji wskazują, że ważnym elementem koncepcji pracy szkoły jest, obok działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej, nowoczesna baza dostosowana do wymogów współczesnego świata oraz poprawienie infrastruktury naszej placówki.
Rekomendacje
 
1.     Przedstawienie wyników Ewaluacji Koncepcji Pracy rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym.
2.     Uzyskanie akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dla koncepcji pracy placówki.
3.     Dokonywanie przez nauczycieli analizy koncepcji pracy szkoły na początku roku szkolnego i modyfikowanie jej w razie potrzeby.
4.     Kontynuacja realizacji wszystkich założeń koncepcji pracy placówki.
5.     Utrzymywanie dotychczasowego poziomu działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
6.     Zmiana infrastruktury naszej placówki w miarę możliwości finansowych.
7.     Dostosowywanie bazy szkoły do wymogów współczesnego świata.