Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ewaluacja wewnętrzna

  

 

Roku szkolnym 2017/2018
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w obszarze
Kształtowanie postawi respektowanie norm społecznych.
 
Celem badania było zdobycie informacji czy placówka dba o kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Wnioski:
1. Nauczyciele podejmują natychmiastowe działania w celu wyeliminowania działań niepożądanych, konsultują w zespołach sposoby konstruktywnych rozwiązań problemów, współpracują z pedagogiem szkolnym, rozmawiają z rodzicami i dziećmi.
2. Podejmowane działania nie zawsze przynoszą pożądane efekty.
3. Jako najczęściej zauważane sytuacje niewłaściwych zachowań nauczyciele wskazują używanie wulgaryzmów, nieporozumienia między dziećmi, nieumiejętność ich samodzielnego rozwiązania, wyśmiewanie się z kolegów/ koleżanek, używanie przemocy fizycznej.
 
Rekomendacje:
1. Należy informować rodziców o wynikach badania.
2. Zalecane jest kontynuowanie działań podejmowanych przez przedszkole w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.
3. Wyniki badań wskazują na potrzebę zastanowienia się nad sposobem prowadzenia badań w przyszłości (np. on line). 
 
 
Rok szkolny 2016/2017
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wybrane wymaganie: Promowana jest wartość edukacji.
 
Celem ewaluacji było:
- zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty przedszkola,
- pozyskanie opinii czy przedszkole jest placówką, gdzie promuje się wartość edukacji,
- udoskonalenie koncepcji promowania przez przedszkole wartości edukacji.
 
 
Badania miały odpowiedzieć na postawione pytania kluczowe:
- Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności przedszkola?
- W jaki sposób nauczyciele motywują dzieci do nauki?
- Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
- Czy w przedszkolu stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci?
- Do kogo skierowane są działania przedszkola promujące wartość edukacji?
- Czy w przedszkolu są eksponowane osiągnięcia dzieci?
 
Badanie zostało zrealizowane w okresie od września 2016 do stycznia 2017.
 
 
W odpowiedzi na pytanie: Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności przedszkola? padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczne i efektywne działania podejmowane przez nauczycieli w celu promowania działalności przedszkola to: organizowanie warsztatów, uroczystości z udziałem rodziców, pikniku rodzinnego oraz zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte. Nauczyciele biorą także udział w projektach edukacyjnych oraz przekazują informacje na stronę internetową.
W oczach rodziców są to następujące działania: imprezy okolicznościowe (kiermasze, pikniki), informacje na stronie internetowej, informacje przekazywane w czasie zebrań, warsztaty dla rodziców z dziećmi oraz wystawy prac i gazetka dla rodziców.
 
 
Pytanie: W jaki sposób nauczyciele motywują dzieci do nauki? skłoniło respondentów do następujących odpowiedzi:
Nauczyciele twierdzą, że najczęściej motywują dzieci do nauki poprzez pochwały ustne oraz różnego rodzaju nagrody.
Jeżeli chodzi o rodziców, najbardziej zauważaną formą motywowania dzieci do nauki są różnego rodzaju nagrody (pieczątki, naklejki). Dobrym narzędziem motywującym są także pochwały ustne. Tylko 27 % rodziców uważa, że nauczyciele zachęcają dzieci do brania udziału w konkursach.
 
 
Na pytanie:  W jaki sposób uatrakcyjnia Pan/Pani dzieciom zdobywanie wiedzy? odpowiadano:
Nauczyciele najbardziej uatrakcyjniają dzieciom zdobywanie wiedzy wykorzystując prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz różnorodne środki dydaktyczne, pokazy, doświadczenia. Uatrakcyjniają także zajęcia metodami aktywizującymi oraz zapraszają ciekawych gości, którzy opowiadają o swojej pracy lub prowadzą z dziećmi warsztaty.
 
Które formy zdobywania wiedzy są najbardziej atrakcyjne dla Państwa dziecka? – to pytanie, na które rodzice odpowiadali w następujący sposób:
Najbardziej atrakcyjną formą zdobywania wiedzy przez dzieci są:  spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia dodatkowe, lekcje w terenie (wycieczki). Rodzice rzadziej wybierali takie odpowiedzi jak:  program e-twinning, lekcje z wykorzystaniem multimediów, zajęcia praktyczne, eksperymenty, konkursy.
 
W pytaniu o eksponowanie osiągnięć przedszkolaków, padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów stosowaną przez nauczycieli  są informacje przekazywane rodzicom w formie ustnej oraz wystawy prac. Następnie gazetka dla rodziców oraz informacje przekazywane na stronie internetowej. 
 
Respondentów pytano także o to:  W jaki sposób przyczynia się Pani do prezentowania i upowszechniania informacji o osiągnięciach naszego przedszkola?
Nauczyciele redagują teksty na stronę internetową, do kroniki przedszkolnej, przesyłają zdjęcia do administratora szkoły. Redagują artykuły do gazety „Jasienica”. Informują rodziców, dziadków wychowanków o osiągnięciach dzieci. W obecnym roku szkolnym przedszkole wzięło także udział w programie „E-twinning”, który promuje naszą placówkę na arenie międzynarodowej.
Zdaniem rodziców najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów w naszej szkole są wystawy prac oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Mniej niż połowa rodziców uważa, że informacje te przekazywane są w czasie bieżących rozmów i spotkań indywidualnych. Tylko 41 % rodziców zauważa artykuły w lokalnej gazecie.
 
Jednym z pytań kluczowych było:  Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci  są stosowane w naszym przedszkolu?
Najbardziej nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci to warsztaty dla rodziców z dziećmi, potkania z ciekawymi ludźmi, udział w projektach edukacyjnych. Ważne są także nowoczesne pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne oraz nowa w tym roku akcja czytelnicza „Rodzice czytają dzieciom w przedszkolu”.                 
 
Rekomendacje
1. Przedstawienie wyników ewaluacji rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym, a uczniom na lekcjach wychowawczych.
2. Należy organizować jak najwięcej imprez o charakterze lokalnym, w celu budowania dobrego wizerunku przedszkola oraz promowania wartości uczenia się. Należy również promować imprezy już organizowane jako wydarzenia dla społeczności lokalnej.
3. Dbać o właściwy wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.
4. W czasie zebrań z rodzicami należy przedstawiać podejmowane przez przedszkole działania, metody, środki oraz wyjaśniać terminologię.
5. Umieszczać na bieżąco informacje z życia przedszkola w aktualnościach.
6. Zwrócić większą uwagę na organizację oraz udział dzieci w różnego typu konkursach.
7. Podkreślać osiągnięcia dzieci w czasie rozmów z rodzicami.
 
8. Eksponować na gazetce dla rodziców artykuły z lokalnej gazety.